http://apolyton.net/forums/showthrea...hreadid=156218

--------
Dan; Apolyton CS